ESWATINI NATIONAL TRUST COMMISSION

Conserving Eswatini's Natural and Cultural Heritage
Eswatini National Trust Commission
Fauna - Vertebrates
Brunsvigia radulosa, Malolotja Nature Reserve

Eswatini's Flora - siSwati Names and Uses

Compiled by Chris Long, © December 2005

SiSwati names and uses, arranged by alphabetically by botanical name:

Usage Category: Firewood
Acacia xanthophloea    (Fever Tree)  umhlafunga,  umhlafutfwa,  umhlosinga,  umkhanyakudze,
     Firewood
Albizia anthelmintica    (Worm-cure Falsethorn)  ligola,  sivangatane,  umnala,
     Firewood
Androstachys johnsonii    (Lebombo Ironwood)  bukhukhu,  bukhunkhu,  umsibitsi,  umsimbitsi,
     Fuelwood. Gives off smell of honey when burning.
Annona senegalensis    (Wild Custard Apple)  ematelemba,  ematembe,  matelemba,  pofugwane,  umtelemba,  umtelembu,
     Firewood
Antidesma venosum    (Tasselberry Tree)  bhekindoda,  bhubhuludla,  emabhubhuludla,  hubulu,  imhlalanyoni,  imhlalanyoni,  inhlalahubulu,  umbhubhuludla,  umhlalamahubhulu,  umhlalanyoni,  umshongi,
     Branches used as firewood.
Balanites maughamii subsp. maughamii    (Torchwood)  liphambo,  umnulu,  umnunu,  umnununu,
     Firewood.
Bauhinia galpinii    (Pride-Of-The-Kaap)
     Firewood. But do not burn in planting season; bad crops ensue
Berchemia zeyheri    (Red Ivory)  sineyi,  tineyi,  umneyi,
     Fuelwood
Berkheya zeyheri   
     Firewood.
Bolusanthus speciosus    (Tree Wisteria)  umhhohlo,  umhohlo,
     Termite resistant wood is good firewood.
Brachylaena discolor    (Coast Silver Oak)  mhlume,  umhlume,  umphahla,  umphahlo,
     Fuel wood
Breonadia salicina    (African Teak)  thlume,  umhlume,
     Firewood
Buddleja saligna    (False Olive Sage)
     Excellent fuelwood.
Chromolaena odorata *   (Triffid)  sandanezwe,  wandile,  wandzile,
     Reported in countryside to be a useful fuel. Very invasive.
Clerodendrum glabrum var. glabrum    (White Cat's Whiskers)  umphehlacwatsi,  umphelacwatsi,
     Good wood for starting fires.
Combretum apiculatum subsp. apiculatum    (Red Bushwillow)  imbondvo lemhlophe,  imbondvo lemnyama,  umbondomnyama,
     Fuelwood
Combretum erythrophyllum    (River Bushwillow)  imbondvo lemhlophe,  umdvubu,
     Fuelwood
Combretum hereroense    (Russet Bushwillow)  livimbela,  sihlalavane,  umdvubu,  umklalavane,  umphulumbu,
     Excellent firewood.
Combretum imberbe    (Leadwood)  impondozendhlovu,  liphodva lendlovu,  luphondvo lwendlovu,  mpondozendlovu,  phondotendlovu,  ummono,  umphulumbu,
     Excellent firewood. Extensively used as braaiwood.
Combretum molle    (Velvet Bush Willow)  imbondvo lemhlophe,  imbondvo lemnyama,  inkhukutwane,  umhlakuvane,
     Branches & stem for firewood.
Page: 1 2 3 4 5 6

Search for flora information: Enter any name or part of a name in the appropriate box:

Botanical name:
Common name:
SiSwati name:
Synonyms:

Search for photos/illustrations: Enter any name or part of a name in the appropriate box:

Botanical name:
Common name:
SiSwati name:
Synonyms:

Our Contacts:
Head Quarters: (+268) 2416 1489/1179
Email: info@sntc.org.sz

King Sobhuza II Park: (+268) 2416 1489/1179
Email: ksmp@sntc.org.sz

National Museum: (+268) 2416 1489/1179
Email: curator@sntc.org.sz


Copyright © ESWATINI NATIONAL TRUST COMMISSION

Malolotja Nature Reserve: (+268) 2444 3241 / (+268) 2416 1480
Email: culturalvillage@sntc.org.sz

Mantenga Nature Reserve and Swati Cultural Village: 2416 1151/1178
Email: culturalvillage@sntc.org.sz

Mlawula Nature Reserve: (+268) 2383 8885 (Reception)
(+268) 2383 8453 (Senior Warden)
Email: culturalvillage@sntc.org.sz

Magadzavane Lodge: (+268) 2343 5108/9
Email: magadzavane@sntc.org.sz

Follow us on Facebook

Malolotja on Facebook

Malolotja Canopy Tour on Facebook

Mantenga on Facebook

Mlawula on Facebook